به نام خدا

ای کاش

ای کاش

ای کاش

ای کاش

داوری

داوری

داوری

در کار

در کار

بود.....

.........

ای کاش

ای کاش

ای کاش

ای کاش

قضاوتی

قضاوتی

قضاوتی

در کار

در کار

بود.....

.........

داش علی

/ 0 نظر / 20 بازدید