به عمل کار برآيد...
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٩/۸  

به نام او که هميشه هست


پسر آخه چرا انقدر خالي مي بندي چقدر بلف مي زني چقدر واسه اين و اون فيلم بازي
مي كني؟؟؟
خدا كه خودش از همه جيز خبر داره اون كه همه چيز رو داره مي بينه به اون كه ديگه دروغ
نمي توني بگي؟؟!!!!!
انقدر نگو من عاشق خدام انقدر نگو من چاكرش ام من نوكر خدام
هر چي بگه بدون هيچ چرايي انجام ميدم … هر جا هر كاري كه دوست داري انجام ميدي و
به همه مي گي من هر كاري كه خدا بگه انجام ميدم چون خدا گفته… من عاشق خدام و هرچي بگه بدون هيچ چون و چرايي انجام ميدم
و هر جا كه دوست نداشته باشي از او نافرماني مي كني و اون كارت رو از ديگران پنهان
مي كني
تازه به بقه هم ميري دستور مي دي كه خدا را اطاعت كنيد چون خداست و خدا مي گويد
اين را انجام بده اون رو انجام نده و از اين فيلم ها ديگه…
تو اگه واقعآ عاشق خدا بودي انقدر گناه نمي كردي حداقل حرمت اين ماه عزيز رو نگه
مي داشتي بيشتر دعا مي كردي بيشتر نماز مي خوندي بيشتر به پدر مادرت احترام
مي ذاشتي بيشتر به اونا محبت مي كردي
كمتر بلف مي زدي كمتر فيلم بازي مي كردي كمتر غيبت مي كردي كمتر غيبت مي كردي كمتر غيبت مي كردي كمتر غيبت مي كردي… كمتر مردم را اذيت مي كردي…
بيشتر قرآن مي خوندي مردم را بيشتر ياري ميرسوندي
بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…
بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…بيشتر…كمتر…
بيشتر…بيشتر…بيشتر…بيشتر…بيشتر…بيشتر…بيشتر…
كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…كمتر…
خدايا اگه همه زندگي ام فيلم بوده اگه همه حرفام دروغ بوده… حق داري و راست ميگي و
حق ام ه هرگونه عذابي ولي مطمئن ام كه اين حرفام راسته…(كه:) ..خدايا به خاطر اين ماه عزيز از سر گناه هاي منه بچه بگذر هر چه كردم و نكردم از روي سادگي و نادوني ام بوده
ببخش كه اگه نبخشي هم شرمنده توام و هم شرمنده اين ماه عزيز
كه اگه نبخشي…کلمات کلیدی: