هرگز از مرگ نهراسيده ام...
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٧/٢۱  

هرگز از مرگ نهراسيده ام
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود
هراس من باري‎‎‏‚همه از مردن‏ِدر سرزميني ست‚
كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزون باشد

جستن‚
يافتن
و به اختيار برگزيدن
و از خويشتنِ خويش بازويي پي افكندن
اگر مرگ را‚از اين همه ارزشي بيشتر باشد
حاشا‚
حاشا
كه هرگز از مرگ هراسيده باشم
احمد شاملو
***************************************************************
ديروز يه حديث قدسی(احاديثی که خدا توسط جبرئل به پيامبر نازل می کند)
شنيدم معرکه ...آخه ديروز با يکی از رفقا (غزال) يه بحثی داشتيم فکر کنم خيلی به بحث ربط داره
(موضوع بحث :هدف خدا از آفرينش انسان)
و اما حديث:
گنجی مخفی بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس موجودات را آفريدم....


نظر بده (please!!!)
کلمات کلیدی: