من هم می خوام...
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٦/٢۸  

رودخونه ها رودخونه ها من هم مي خوام راهي بشم راهي بشم
برم به دريا برسم ما هي بشم ماهي بشم ( رامش )
دل و به دريا بزنم ماهي بشم ماهي بشم
آبي بشم آبي بشم
رود خونه ها رودخونه ها من هم مي خوام جاري بشم جاري بشم
جاري ام كنين جاري ا م كنين
ماهي يا آي ماهي يا من هم مي خوام بازي كنم بازي كنم
بازيم بدين بازيم بدين
جنگل ها آي جنگل ها من هم ميخوام سر سبز و شاداب باشم
آب ام بدين آب ام بدين
آسمون آي آسمون من هم مي خوام آبي بشم آبي بشم
پاك ام كنين پاكم كنين
من هم مي خوام زنده باشم زنده باشم زندگي كنم زندگي كنم
جايم دهيد جايم دهيد
رود خونه ها رود خونه ها من هم مي خوام راهي بشم جاري بشم
پايم دهيد راهم دهيد
نايم نمانده
ابرها... من هم مي خوام تازه بشم شاد بشم
خيس ام كنين خيس ام كنين
اقيانوس ها اقيانوس ها من هم مي خوام بزگ شم
بزگ ام كنيد
ستارها آي ستارها من هم مي خوام نوراني بشم
نور ام بدين نوراني ام كنيد
فرشته ها فرشته ها من هم مي خوام راضي بشم
راضي ام كنين
خدا من هم مي خوام بي گناه بشم پاك بشم
عفو ام كن
مي خوام دوباره آغاز كنم
عفو ام كن
آي آدم آ من هم مي خوام باور بشم
باور كنين (جدي مي گم!!!)
من هم مي خوام قانع بشم
قانع ام كنيد
من هم مي خوام آدم بشم
آدم ام كنيد تنبيه ام نكنين
من هم مي خوام عزيز بشم غريب نشم گم نشم تنها نرم تنها نشم
محبت كنيد لبخندم زنيد آغوش ام گيريد
نوازشم دهيد دل داريم دهيد هم دردي كنين
تا كه خاكي باشيم
تا
كه آسموني شيم!!!


کلمات کلیدی: