ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۱/٥/۱٢  

گويند حرف راست را از بچه بايد شنيد . بپرسيد از من ,منم من,
منم ان بچه راستگو ,بپرسيد تا بگويم…
باشه نپرسيد…نپرسيده جواب ميدهم
من خود مي دانم كه چرا كسي نمي پرسد..همه ترسو شديم!!!
باشه نپرسيد…نپرسيده جوابت را دانم و دهم
يادم آيد كه بزرگانمان از گذشتگانمان خبر مي دادند, از رنجي كه
مي كشيدند از فرياد هاي مردان فقير, از بيداد ستم شاهان از زورگويي و
ضعيف كشــي قُــلدرانمان , از گرسنگي وتشنگي مستضعفان از
يتيمي فرزندان بي خواب و بيدارواز بي خوابي فرزندان يتيم… , از….
از فساد و گناه شاهان , از دزدي و چپاول شاهان و بزرگان سياست.
يــــــادم آيد كه بزرگانمان گفتند از ســـر آمدن صبر صابران صبور!!
ازســر آمدن تحمل فشار آنان!!
از مبارزاتـشان عليه شاهان, از خــون شهيدانشان,
از كشته شدن فرزندانشان از….از….
چه فرقي مي كند؟؟!!گرسنگي و فقر , شاه و غير شاه ,
وزير و غير وزيرسرش نمي شود, مسلمان و يهود سرش نمي شود!!!!
حال سران سياست هر كه مي خواهد باشد, مسلمان يا مسيحي ….
به هر حال ما هم مي شنويم آه مردمان ضعيف و فقير مان را,
فشار سياستمدارانمان را , گرسنگي و سختي زندگي مردمانمان را …
ولي خود را كر جلوه مي دهيم چــون كه سيريم…
(آره بابا كي حوصله دردسرُ داره؟؟!!)
چپاول اموال مردم چه فرقي داره از ســوي كيست؟شاه يا ….؟؟!!!
من نمي دانم آيا بزرگان سياست راه درستي در پيش گرفته اند يا نه؟؟؟
ولي اين گرسنگي فقير است كه بيداد مي كند…روزي....
و گويند حرف راست را از بچه شنو ….کلمات کلیدی: