ديرتر و دورتر ....
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۱٢  

به نام تمام اميد ها و آرزو ها


روزي از روز ها ،
شبي از شب ها ،
خواهم افتاد و خواهم مرد ،
اما مي خواهم هر چه بيشتر بروم .
تا هر چه دورتر بيفتم ،
تا هر چه دير تر بيفتم ،
هر چه دير تر و دورتر بميرم .
نمي خواهم حتي يك گام يا يك لحظه ،
پيش از ان كه مي توانستم بروم و بمانم ،
افتاده باشم و جان داده باشم ، همين .

دکتر شهيد علی شريعتیکلمات کلیدی: