» نقل مکان :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» ۱۳۸٧/٩/۸ :: ۱۳۸٧/٩/۸
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» Viva OBAMA :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» ۱۳۸٧/۸/۱٤ :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» گذر زمان .... :: ۱۳۸٧/۸/٧
» ۱۳۸٧/۸/۱ :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ۱۳۸٧/٧/٢٧ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ۱۳۸٧/٧/٢٥ :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» track 4.... :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» میم مثل ماه :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» 1000 نکته در استاد !! :: ۱۳۸٧/٧/۳
» ۱۳۸٧/٦/۳٠ :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» ۱۳۸٧/٦/٢٥ :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» ۱۳۸٧/٦/۱۸ :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» ۱۳۸٧/٦/۱۳ :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» ۱۳۸٧/٦/۸ :: ۱۳۸٧/٦/۸
» ۱۳۸٧/٥/۳ :: ۱۳۸٧/٥/۳
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» ۱۳۸٧/٤/٤ :: ۱۳۸٧/٤/٤
» یک درس :: ۱۳۸٧/٤/٢
» ۱۳۸٧/۳/٢٥ :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» حس مسخره ! :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» آگاهی و انتخاب ... :: ۱۳۸٧/۳/۳
» دلگرمی :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» ۱۳۸٧/٢/۱۳ :: ۱۳۸٧/٢/۱۳
» ۱۳۸٧/٢/٧ :: ۱۳۸٧/٢/٧
» تقدیم به تو :: ۱۳۸٧/٢/۳
» ۱۳۸٧/۱/٢٧ :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» یک آمار جالب ... یک حقیقت تلخ !!! :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» مردان هزاران چهره ها !!! - قزاقمندیان (فرهنگ) :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
» تنوع :: ۱۳۸٧/۱/٥
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» قانون شکنی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» شب سکوت سکوت سکوت کویر - جای همه خالی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» آرزو :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» سعادت :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٦/۱٢/٦ :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» ۱۳۸٦/۱٢/۳ :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
» ۱۳۸٦/۱٢/۱ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» درک از عشق ... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» فيلم :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
» هخ اد ازص ;) :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» ۱۳۸٦/۱۱/۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» گله دارم :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٦/۱٠/٩ :: ۱۳۸٦/۱٠/٩
» ۱۳۸٦/٩/۳٠ :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» ۱۳۸٦/٩/٢٩ :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» ۱۳۸٦/٩/٢٦ :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» ۱۳۸٦/٩/٢۳ :: ۱۳۸٦/٩/٢۳
» ۱۳۸٦/٩/۱٩ :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» ۱۳۸٦/٩/۱٧ :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
» ۱۳۸٦/٩/۱٦ :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» ۱۳۸٦/٩/۱٤ :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» ۱۳۸٦/٩/۱٢ :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» ۱۳۸٦/٩/۱٠ :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» دفاع :: ۱۳۸٦/٩/٩
» I will survive :: ۱۳۸٦/٩/٦
» ۱۳۸٦/٩/٤ :: ۱۳۸٦/٩/٤
» ۱۳۸٦/٩/۱ :: ۱۳۸٦/٩/۱
» ۱۳۸٦/۸/۳٠ :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» ۱۳۸٦/۸/٢۸ :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
» ۱۳۸٦/۸/٢٢ :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» ۱۳۸٦/۸/٢۱ :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» تست هوش :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» استرس... استرس... استرس :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» حلقه سبز :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» ۱۳۸٦/۸/۱٠ :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» ۱۳۸٦/۸/٧ :: ۱۳۸٦/۸/٧
» ۱۳۸٦/۸/٦ :: ۱۳۸٦/۸/٦
» ۱۳۸٦/۸/۳ :: ۱۳۸٦/۸/۳
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: ۱۳۸٦/۸/٢
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: ۱۳۸٦/۸/٢
» باور :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» ۱۳۸٦/٧/٢٥ :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» ۱۳۸٦/٧/٢٤ :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» تافل :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» ... شب درازه ! :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» آخ اگه باروووون بزنه ... وای اگه بارووون بزنه :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» خخخخخخواب :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» گيس :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» ۱۳۸٦/٧/۱٢ :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
» ۱۳۸٦/٧/۱۱ :: ۱۳۸٦/٧/۱۱
» سگ با هوش :: ۱۳۸٦/٧/٩
» nothing else matters :: ۱۳۸٦/٧/٥
» messy period :: ۱۳۸٦/٧/۳
» بی خیال !!‌ :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» به کی شکايت خودمون رو ببريم ؟!!؟؟! :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» بگو بگو ...... محسن نامجو :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» ترش و شيرين :: ۱۳۸٦/٦/۱٦
» ۱۳۸٦/٥/٢٩ :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
» جنگ جهاني سوم ! :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» پيمان :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» سلام :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» خداحافط همين حالا همين حالا خدا حافظ... :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ۱۳۸٥/٧/۱٧ :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» ۱۳۸٥/٧/٩ :: ۱۳۸٥/٧/٩
» اندر خم یک کوچه ... :: ۱۳۸٥/٧/۸
» خواهش می کنم :: ۱۳۸٥/٧/٦
» يک خاطره از ... :: ۱۳۸٥/٧/٤
» مبارک باد :: ۱۳۸٥/٧/٢
» زياد زور نزن بفهمی !‌اونی که بايد بفهمه ( اگه بفهمه !!!!!!) می فهمه !‌ :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
» ۱۳۸٥/٦/۳٠ :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
» يک خاطره ! :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» ۱۳۸٥/٦/٢٢ :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» ۱۳۸٥/٦/۱٦ :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» صدای پای بارووووووووووووووووووون ... :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» ۱۹ امضای خداوند :: ۱۳۸٥/٦/۳
» ۱۳۸٥/٥/٢٦ :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» ۱۳۸٥/٥/٢٤ :: ۱۳۸٥/٥/٢٤
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» چند تا عکس !‌ :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» زيبا کنار .... :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
» سرچ !!!‌ :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» ديويد لينچ و خدا !!!‌(۲)‌ :: ۱۳۸٥/٥/٩
» ديويد لينچ و خدا !!!‌ :: ۱۳۸٥/٥/٦
» There is no spoon :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» برای اولين بار ... :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» ۱۳۸٥/۳/٢٠ :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» ۱۳۸٥/۳/۱٩ :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» عبادت = نماز ؟!؟!؟!؟ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» شيطان ... :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» انديشه قدرت ... :: ۱۳۸٥/٢/۱٩
» ۴ کلام حرف حساب ..... :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» اين کوئست خداست....( کفار گوشاشون رو بگيرن !‌)‌ :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
» قالب جديد :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» می دونم حققمه .... :: ۱۳۸٥/٢/۱٢
» شريف ۳ ... :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/٢/٧ :: ۱۳۸٥/٢/٧
» آرسنال :: ۱۳۸٥/٢/٦
» ۱۳۸٥/٢/۳ :: ۱۳۸٥/٢/۳
» ۱۳۸٥/٢/۳ :: ۱۳۸٥/٢/۳
» ۱۳۸٥/۱/۳۱ :: ۱۳۸٥/۱/۳۱
» زوال آبی کوچک عشق!!! :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» مسعود فردمنش.... (آهنگ گل چشات ) :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» ۱۳۸٥/۱/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
» تو هم يکی بزن.... :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» چرا ؟ :: ۱۳۸٥/۱/۱۸
» ۱۳۸٥/۱/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» يک sms :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» حلاليت :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
» تا حالا شده ؟ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
» شکر.... :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» خود را باور کن :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
» داستان قشنگ.... :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» شريف ۲ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» حکايت ... :: ۱۳۸٤/۱٢/٩
» شريف ۱ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢
» ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٤/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» فرقی فوکوله ؟!؟!!؟!؟!؟ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» Not even you, can escape the Judgement Day :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۳
» جوک :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
» ۱۳۸٤/۱۱/٩ :: ۱۳۸٤/۱۱/٩
» ۱۳۸٤/۱۱/٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٧
» ۱۳۸٤/۱۱/٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٥
» ۱۳۸٤/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٥
» بيچاره نينی !!‌ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۳٠ :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» ۱۳۸٤/٩/۳٠ :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» ۱۳۸٤/٩/۳٠ :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» راز زنده ماندن ماهي ها :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» ۱۳۸٤/٩/۱٠ :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» سرعتی فرا تر از سرعت نور !!!!‌ :: ۱۳۸٤/٩/٩
» ۱۳۸٤/٩/۱ :: ۱۳۸٤/٩/۱
» درويشی که به تصادف در جهنم افتاد ! :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
» من ..... :: ۱۳۸٤/۸/٢۱
» who is mohsen chavoshi ?!?!?!? :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» خواب :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
» ۱۳۸٤/۸/۱٢ :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
» آمار !!!‌ :: ۱۳۸٤/۸/٧
» آدم باشيم.... انسان.... عاقل .... آگاه .... احمق نباشيم.... :: ۱۳۸٤/۸/٦
» تشديد بحران بيکاري در ايران !!! :: ۱۳۸٤/۸/٤
» ۱۳۸٤/۸/۳ :: ۱۳۸٤/۸/۳
» من از پایان می ترسیدم و آغاز کردم... :: ۱۳۸٤/٧/٢٩
» ۱۳۸٤/٧/٢٦ :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» آقا امشب مي خواهيم اشك بريزيم و غريبي كنيم ... ( طنز ) :: ۱۳۸٤/٧/٢٥
» مديونم ... مديون !‌ :: ۱۳۸٤/٧/٢٢
» مثل سگ می ترسن ..... :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» ۱۳۸٤/٧/۱٦ :: ۱۳۸٤/٧/۱٦
» خط فقر !!!!!‌ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٧ :: ۱۳۸٤/٧/٧
» بدون عرض معذرت .... همگی خفه شيم. :: ۱۳۸٤/٧/٤
» تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.... :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» کسی مراقب من است :: ۱۳۸٤/٦/٢۸
» بدون شرح.... :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» در ادامه قبلی !!!‌ :: ۱۳۸٤/٦/٢٤
» سخت کار کن تا سخت زندگی کنی !!!!!! :: ۱۳۸٤/٦/٢۱
» رويا هايت را رها مکن (۱) :: ۱۳۸٤/٦/۱٧
» دنبال چی داری ميگردی ؟ داری چه کار می کنی ؟ :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» ۱۳۸٤/٦/٩ :: ۱۳۸٤/٦/٩
» انفاق کنيم... :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
» ۱۳۸٤/٥/۱۸ :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
» حقيقت (۲) :: ۱۳۸٤/٥/٢
» عروسی :: ۱۳۸٤/٥/٢
» حقيقت!!!! :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
» نظر تو چيه ؟! :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» تموم شد !!!‌ :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
» Someone's Watching Over Me :: ۱۳۸٤/٤/٤
» ۱۳۸٤/۳/٢٩ :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
» ۱۳۸٤/۳/٢۸ :: ۱۳۸٤/۳/٢۸
» ۱۳۸٤/۳/٢٠ :: ۱۳۸٤/۳/٢٠
» وای بر من :: ۱۳۸٤/۳/۸
» Always on my mind :: ۱۳۸٤/٢/٦
» بايد بودن :: ۱۳۸٤/٢/٥
» درياچه نور :: ۱۳۸٤/٢/٤
» گل گلدون :: ۱۳۸٤/٢/۳
» تو رو ياد چی ميندازه ؟! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
» هر چی بگم بازم كمه ..... :: ۱۳۸۳/۱٠/٩
» انشا الله كه موفق باشه .... :: ۱۳۸۳/٩/٢٥
» تقدس!!! :: ۱۳۸۳/٩/۱٠
» همه خبر از دل خود دارن :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» کليدش دست کيه !!!؟؟؟ :: ۱۳۸۳/۸/٢۸
» امشب.... :: ۱۳۸۳/۸/۱۱
» ماه نزول برکات!!! :: ۱۳۸۳/۸/٧
» موفق باشيم .... :: ۱۳۸۳/۸/٦
» خدايا! :: ۱۳۸۳/۸/٢
» Give Thanks To Allah :: ۱۳۸۳/٧/٢٥
» ۱۳۸۳/٧/٢٥ :: ۱۳۸۳/٧/٢٥
» ۱۳۸۳/٧/٢٤ :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
» ۱۰۰۰۰ :: ۱۳۸۳/٧/۱۸
» ۱۳۸۳/٧/۱۱ :: ۱۳۸۳/٧/۱۱
» ۱ ماه .............................................. :: ۱۳۸۳/٦/۳۱
» ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴کرشم ........ :: ۱۳۸۳/٦/٢۱
» کدوم يکی رو ؟ :: ۱۳۸۳/٦/۱۸
» از اون بحثايی که آدم دوست داره همش بشنوه .... :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
» نقطه ضعف من.... :: ۱۳۸۳/٦/۱۳
» داره تمووووووووم ميشه ولی .... :: ۱۳۸۳/٦/۱٠
» هرگز از يادم نخواهی رفت ... هرگز !!!!!!! :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» لا اكراه فی الدين ... :: ۱۳۸۳/٤/٢٥
» اوله اوله اوله اولا :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
» انّا لله و انّا اليه راجعون :: ۱۳۸۳/٤/۱۳
» ۱۳۸۳/٤/٦ :: ۱۳۸۳/٤/٦
» انگار مغز تو اين کله ام نيست !!!!‌ :: ۱۳۸۳/٤/٥
» خبری نيست جز .... :: ۱۳۸۳/٤/٢
» هورااااااااااااااا :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
» ۱۳۸۳/۳/٢٧ :: ۱۳۸۳/۳/٢٧
» کنکور 40 درصد جوانان را افسرده کرده است :: ۱۳۸۳/۳/۱۸
» سفر... :: ۱۳۸۳/۳/۱٥
» معصوميت از دست رفته :: ۱۳۸۳/۳/۱٤
» عزيز ترين سوغاتی ه غبار ه پيراهن توست ... :: ۱۳۸۳/۳/۱٠
» باغ بارون زده :: ۱۳۸۳/۳/٦
» ۱۳۸۳/۳/۳ :: ۱۳۸۳/۳/۳
» کاش ....کاش خيلی چيزا .... :: ۱۳۸۳/٢/۳۱
» It's all coming back to me now :: ۱۳۸۳/٢/٢٩
» مثه برگی خشک و تنها روی شاخه موندم اينجا می ترسم :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» يه بار فايده نداره !!!! :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» پرويز پرستويي وايستاده وبه مردم لبخند مي زنه .... :: ۱۳۸۳/٢/۱٧
» خيلی دوست داشتم .... :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» تو همونی که می گفتی تو دنيا ..... :: ۱۳۸۳/٢/٧
» ۱۳۸۳/٢/٥ :: ۱۳۸۳/٢/٥
» دل من گريه می خواد.... :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
» ۱۳۸۳/۱/٢٤ :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» يادش بخير :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
» ۱۳۸۳/۱/۱٧ :: ۱۳۸۳/۱/۱٧
» يه تست روانشناسی ... :: ۱۳۸۳/۱/۱٥
» سال نو مبارک.................................... :: ۱۳۸۳/۱/۱
» به ساز کی برقصيم ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
» پرواز :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» داستان کوتاه از نويسنده ای ناشناس... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٠
» سگ های فروشی ... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٥
» سکوت و سکوت و فکر ..... حاصل گريه .... :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» ای کاش .... :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» ۱۳۸٢/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
» رسيدن به خير :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٥
» عيب نکن،عيب‌دار ميشی :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۸
» شب :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٤
» آخيش ..... :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» من آبجيم رو می خوام ............................................. :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
» ۱۳۸٢/۱۱/٦ :: ۱۳۸٢/۱۱/٦
» تموم شد :: ۱۳۸٢/۱٠/۳٠
» اگه گفتی چرا ...!!!! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٠
» باز پايان ترم شد و ..... :: ۱۳۸٢/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
» تقديم به تمام ايرانيان خونگرم... :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» بالاخره رسيد.... :: ۱۳۸٢/٩/٢٩
» چه سخت است... :: ۱۳۸٢/٩/٢٥
» ۱۳۸٢/٩/۱٦ :: ۱۳۸٢/٩/۱٦
» يه شعر قشنگ از يکی !!!... :: ۱۳۸٢/٩/۱٤
» يک بستنی ساده..(از سری داستان های با نويسندگان ناشناس) :: ۱۳۸٢/٩/٦
» ۱۳۸٢/٩/۳ :: ۱۳۸٢/٩/۳
» تو حق داری بر من بخندی... :: ۱۳۸٢/۸/۳٠
» ۱۳۸٢/۸/٢٩ :: ۱۳۸٢/۸/٢٩
» ايمان... :: ۱۳۸٢/۸/٢٦
» يه سوال ه باحال .... :: ۱۳۸٢/۸/٢۳
» ۱۳۸٢/۸/٢٢ :: ۱۳۸٢/۸/٢٢
» جاده... :: ۱۳۸٢/۸/۱۸
» هريک به سمتی ميرفتند ولی من.... :: ۱۳۸٢/۸/۸
» ليلا :: ۱۳۸٢/۸/٦
» ۱۳۸٢/۸/٤ :: ۱۳۸٢/۸/٤
» ۱۳۸٢/٧/٢٧ :: ۱۳۸٢/٧/٢٧
» شما چی فکر می کنين؟؟؟ :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
» ۱۳۸٢/٧/۱٩ :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» او که هميشه هست :: ۱۳۸٢/٧/۱٧
» تفصير من نبود :: ۱۳۸٢/٧/۱٤
» به سراغ من اگر مي‌آييد... :: ۱۳۸٢/٧/۱۱
» ۱۳۸٢/٧/٦ :: ۱۳۸٢/٧/٦
» دانه می کاريم تا صبوری بياموزيم... :: ۱۳۸٢/٧/٥
» ۱۳۸٢/٧/٤ :: ۱۳۸٢/٧/٤
» يه ايميل قشنگ...بی نصيب نمونم.... :: ۱۳۸٢/٧/۱
» بعد از شهريور چه ماهی ه؟؟!!!!! تير !!! :: ۱۳۸٢/٦/٢٩
» تابستون :: ۱۳۸٢/٦/٢٧
» ۱۳۸٢/٦/٢٥ :: ۱۳۸٢/٦/٢٥
» ۱۳۸٢/٦/٢۳ :: ۱۳۸٢/٦/٢۳
» عرض شود که .... :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» فعلا... :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» بيرون... :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» ۱۳۸٢/٥/۱٦ :: ۱۳۸٢/٥/۱٦
» زنگ بزن و سلام کن... :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» ديرتر و دورتر .... :: ۱۳۸٢/٥/۱٢
» screen saver ...!!!! :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
» ۱۳۸٢/٥/۱٠ :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
» تولدش مبارک :: ۱۳۸٢/٥/۱٠
» ۱۳۸٢/٥/٩ :: ۱۳۸٢/٥/٩
» ۱۳۸٢/٥/٩ :: ۱۳۸٢/٥/٩
» ديار :: ۱۳۸٢/٥/٦
» عرض شود که ... :: ۱۳۸٢/٥/٥
» خاطرات (۲) :: ۱۳۸٢/٥/۳
» خاطرات (۱) :: ۱۳۸٢/٥/٢
» ۱۳۸٢/٥/۱ :: ۱۳۸٢/٥/۱
» آری زندگی اين چنين است ... :: ۱۳۸٢/٤/۳۱
» ۱۳۸٢/٤/۳٠ :: ۱۳۸٢/٤/۳٠
» شکر... :: ۱۳۸٢/٤/۳٠
» بهشت و جهنم واقعي ... :: ۱۳۸٢/٤/٢۸
» دروغگو دشمن ه خداست ( اينو به بچه ها می گن نه؟ ) :: ۱۳۸٢/٤/٢٧
» ... :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» شقايق :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» رويای آمريکايی... :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» سرود آفرينش... :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» تا چشم مستي مي بينه عاشق مي شه دوباره... :: ۱۳۸٢/٤/٢۱
» نزديک تر به خدا... :: ۱۳۸٢/٤/۱٥
» احمق نيستم... :: ۱۳۸٢/٤/۱۳
» نه مرد بازگشتم... :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» ای بابا... :: ۱۳۸٢/٤/۸
» ۱۳۸۱/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٢
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٥
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
» ۱۳۸۱/۱٢/٧ :: ۱۳۸۱/۱٢/٧
» هیچ فرقی نمی کنه...مهم اينکه پاستوريزه باشه... :: ۱۳۸۱/۱٢/٤
» بچه ها را تحمل بايد کرد... :: ۱۳۸۱/۱٢/٢
» دعا کنيد... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٩
» صد قصه مانده بر لبم... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٧
» التماس دعا :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٥
» بدون شرح :: ۱۳۸۱/۱۱/٢٤
» بچه ها را چه کنيم؟... :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۱
» خسته :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
» ميشه از عشق تو گفت :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
» what is the Matrix :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٧
» ببين کجای کارت مشکل داره؟؟؟؟... :: ۱۳۸۱/۱۱/۱٢
» دوستی :: ۱۳۸۱/۱۱/٧
» سلام :: ۱۳۸۱/۱۱/٥
» مي يايي؟... :: ۱۳۸۱/۱٠/٢٩
» بدون تو هيچ هستم ..ندارم اميدی به فردا... :: ۱۳۸۱/۱٠/۱۸
» جان زتن رفته به تن بازرسان... :: ۱۳۸۱/۱٠/٦
» تركوندم... :: ۱۳۸۱/٩/٢٩
» هبوط در كوير... :: ۱۳۸۱/٩/٢٦
» و اکنون پسر راضی از اين اجبار... :: ۱۳۸۱/٩/٢۳
» دردودلي با ... :: ۱۳۸۱/٩/٢٠
» چشم ها را شستشويی لازم است ...جور ديگر بايد ديد.... :: ۱۳۸۱/٩/۱٧
» عيد فطر :: ۱۳۸۱/٩/۱٥
» شرمنده ايم... :: ۱۳۸۱/٩/۱٥
» ۱۳۸۱/٩/۱٤ :: ۱۳۸۱/٩/۱٤
» ۱۳۸۱/٩/۱۳ :: ۱۳۸۱/٩/۱۳
» بيداري دل چنين مخوابان... :: ۱۳۸۱/٩/۱٢
» ترسم از اين رو تن ات غبار آه ام بمونه... :: ۱۳۸۱/٩/۱٠
» دلم برای کسی تنگ است :: ۱۳۸۱/٩/٩
» آرامش :: ۱۳۸۱/٩/۸
» به عمل کار برآيد... :: ۱۳۸۱/٩/۸
» يا عاــــــــــــــــــــــــی ... :: ۱۳۸۱/٩/٦
» شبهای قدر :: ۱۳۸۱/٩/٤
» مذهب رندان... :: ۱۳۸۱/٩/۳
» باز هم...دل و درد(دردودل) :: ۱۳۸۱/٩/۱
» پشت کنکوری های عزيز... :: ۱۳۸۱/۸/۳٠
» حرف بزرگتراتون رو گوش بدين... :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
» ۱۳۸۱/۸/٢٧ :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
» تاب... :: ۱۳۸۱/۸/٢٥
» به يک عدد تايپيست ماهر نياز منديم... :: ۱۳۸۱/۸/٢٤
» استاد :: ۱۳۸۱/۸/٢۳
» همين ماه... :: ۱۳۸۱/۸/٢۱
» کوير باور... :: ۱۳۸۱/۸/٢٠
» گنج :: ۱۳۸۱/۸/۱٧
» کو چه های گربه نشين ...!!!! :: ۱۳۸۱/۸/۱٦
» بدون شرح :: ۱۳۸۱/۸/۱٤
» ماه مبارک :: ۱۳۸۱/۸/۱٤
» ۱۳۸۱/۸/۱۳ :: ۱۳۸۱/۸/۱۳
» آخيش... :: ۱۳۸۱/۸/۱۱
» ۱۳۸۱/۸/٢ :: ۱۳۸۱/۸/٢
» دنيا عاقبت به خير می شه اگـــر بيايی... :: ۱۳۸۱/٧/۳٠
» يا مهدي :: ۱۳۸۱/٧/٢٩
» تولــــــــــــــــــــد... :: ۱۳۸۱/٧/٢٧
» من بودم و من... :: ۱۳۸۱/٧/٢٤
» خاطره :: ۱۳۸۱/٧/٢۳
» هبوط... :: ۱۳۸۱/٧/٢۳
» تقدس :: ۱۳۸۱/٧/٢٢
» هرگز از مرگ نهراسيده ام... :: ۱۳۸۱/٧/٢۱
» چشم انتظار ... دل بيقرار... دنبال يار بودم...!!!! :: ۱۳۸۱/٧/٢٠
» ميلاد :: ۱۳۸۱/٧/۱۸
» تو دو رنگي... :: ۱۳۸۱/٧/۱٧
» آغاز :: ۱۳۸۱/٧/۱٦
» ای يار... :: ۱۳۸۱/٧/۱٦
» سکوت :: ۱۳۸۱/٧/۱۳
» تيغ بغض... :: ۱۳۸۱/٧/۱۳
» نه ديگه اين دلا دل نيست... :: ۱۳۸۱/٧/۱٢
» تــــو... :: ۱۳۸۱/٧/۱۱
» دعا :: ۱۳۸۱/٧/٩
» دلشوره :: ۱۳۸۱/٧/٩
» چمدون :: ۱۳۸۱/٧/۸
» سلام :: ۱۳۸۱/٧/٧
» معرفـــــــــــــــــــــــی... :: ۱۳۸۱/٧/٧
» اول فكر كن بعدآ نطق كن!!!! :: ۱۳۸۱/٧/٦
» اونجا چطور؟؟؟ :: ۱۳۸۱/٧/۳
» بگير آسوده بخواب بي درد و غصه... :: ۱۳۸۱/٧/۱
» من هم می خوام... :: ۱۳۸۱/٦/٢۸
» اي كاش بودي... :: ۱۳۸۱/٦/٢٤
» چه جمع صميمانه ای؟!!! :: ۱۳۸۱/٦/٢۳
» ۱۳۸۱/٦/٢٠ :: ۱۳۸۱/٦/٢٠
» ۱۳۸۱/٦/۱٩ :: ۱۳۸۱/٦/۱٩
» ۱۳۸۱/٦/۱۸ :: ۱۳۸۱/٦/۱۸
» همه جا گذر خـــداست ولي كو رهگذر خوب ؟ :: ۱۳۸۱/٦/۱٦
» ۱۳۸۱/٦/۱٠ :: ۱۳۸۱/٦/۱٠
» يه ذره بخنديم ... :: ۱۳۸۱/٦/٤
» ۱۳۸۱/٦/٢ :: ۱۳۸۱/٦/٢
» ۱۳۸۱/٥/۳۱ :: ۱۳۸۱/٥/۳۱
» اين منم كه خوبيامُ كسي هرگز نشناخته ... :: ۱۳۸۱/٥/٢۳
» چشم های بسته مان را باز کنيم!!! :: ۱۳۸۱/٥/٢٢
» بريم ترک اعتياد!!! :: ۱۳۸۱/٥/۱٤
» ۱۳۸۱/٥/۱٢ :: ۱۳۸۱/٥/۱٢
» ياد دوستان!!! :: ۱۳۸۱/٥/۱٢
» اسلام ازدست ما چه ميکشه؟!!!! :: ۱۳۸۱/٥/٥
» تبريك و تسليت !!! :: ۱۳۸۱/٥/٢
» txts :: ۱۳۸۱/٤/۳۱
» ۱۳۸۱/٤/٢٩ :: ۱۳۸۱/٤/٢٩
» ۱۳۸۱/٤/٢٩ :: ۱۳۸۱/٤/٢٩
» ۱۳۸۱/٤/٢٦ :: ۱۳۸۱/٤/٢٦
» ۱۳۸۱/٤/٢٤ :: ۱۳۸۱/٤/٢٤
» ۱۳۸۱/٤/٢٤ :: ۱۳۸۱/٤/٢٤
» ۱۳۸۱/٤/٢٢ :: ۱۳۸۱/٤/٢٢
» ۱۳۸۱/٤/٢۱ :: ۱۳۸۱/٤/٢۱
» ۱۳۸۱/٤/٢۱ :: ۱۳۸۱/٤/٢۱
» من بچه ام!!! :: ۱۳۸۱/٤/۱٩
» ۱۳۸۱/٤/۱٩ :: ۱۳۸۱/٤/۱٩
» HOME PAGE!!! :: ۱۳۸۱/٤/۱٧
» چی بگم والا؟؟!!! :: ۱۳۸۱/٤/۱٧
» ۱۳۸۱/٤/۱٧ :: ۱۳۸۱/٤/۱٧
» خوش حالم!!! :: ۱۳۸۱/٤/۱٧
» ۱۳۸۱/٤/۱٦ :: ۱۳۸۱/٤/۱٦